Gerätekraftwagen 1 (GKW 1)

Gerätekraftwagen 1 (GKW 1)

Anhänger Transport (Anh Transp)

Anhänger Transport (Anh Transp)
Anhänger Transport (Anh Transp)

Anhänger Tieflader (Anh Tiefl)

Anhänger Tieflader (Anh TiLa)

LKW-Kipper 9t (LKW-K 9t)

Bergungsräumgerät (BRmG)

Mannschaftstransportwagen (MTW) Zugtrupp (ZTr)

Mannschaftstransportwagen (MTW) OV

Mannschaftslastwagen (MLW)

Kommandowagen (KdoW)

Führungs- und Kommunikationskraftwagen (FüKomKW)

Führungskraftwagen (FüKW)

Fernmeldekraftwagen (FmKW)

Führungskraftwagen (FüKW)